ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

 1. Από τις οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών αυτών,ΙΔΡΥΕΤΑΙ κοινωνικοσυνδικαλιστική μη κερδοσκοπική δευτεροβάθμια οργάνωση με την επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε ΚΑΙ Ν.Ι.Ν), με έδρα την ΠΑΤΡΑ, έχοντας την ευθύνη για τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας – Ιθάκης. Η Ομοσπονδία αυτή είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και εκπροσωπεί την Συνομοσπονδία στην Δυτική Ελλάδα και στα Νότια Ιόνια Νησιά.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:

 1. Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών και υλικών
  συμφερόντων των Ατόμων με Αναπηρία,   καθώς επίσης και των

οικογενειών αυτών.

 1. Η συνένωση των δυνάμεων των Ατόμων με Αναπηρία και των
  οικογενειών τους στην Δυτική Ελλάδα και στα Νότια Ιόνια Νησιά.

Η εκπροσώπηση των οργανώσεων των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους μέσω της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων στην Ε.Σ.Α.μεΑ.

Η ανάπτυξη των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στην Δυτική Ελλάδα και στα Νότια Ιόνια Νησιά με την ίδρυση αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ΑμεΑ και των οικογενειών αυτών στις Περιφερειακές Ενότητες που δεν υπάρχουν.

Ο συντονισμός της δράσης όλων των μελών της Ομοσπονδίας και η προώθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών αυτών με το κοινωνικό σύνολο.

 1. Η συνεχής προσπάθεια για την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία.
 2. H οργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση της Πολιτείας και της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα και τις δυνατότητες των Ατόμων με Αναπηρία, με σκοπό την άρση των κοινωνικών διακρίσεων, των προκαταλήψεων και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ΑμεΑ και των οικογενειών τους.
 3. Η βελτίωση συνθηκών και όρων διαβίωσης καθώς επίσης της οικονομικής, μορφωτικής και γενικά της πολιτιστικής στάθμης αυτών.
 4. Η εκπροσώπηση των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών αυτών, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων που τους αφορούν και σε όλες τις κρατικές ή ιδιωτικές υπηρεσίες που λαμβάνονται αποφάσεις γι’ αυτά.
 5. Η οικονομική ενίσχυση των 1/βάθμιων Σωματείων με οικονομικά και άλλα μέσα εφ’ όσον και στο μέτρο που το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες της Ομοσπονδίας.
 6. Η συμμετοχή της στους αγώνες του λαού μας, για τα γενικότερα Εθνικά και Κοινωνικοοικονομικά ζητήματα.
 7. Ο συντονισμός και η συνεργασία με άλλες 1/βαθμιες και 2/βαθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις για ζητήματα που αφορούν στα Άτομα με Αναπηρία και στις οικογένειες αυτών.
 8. Η διάδοση του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας και της
  δωρεάς οργάνων σώματος και η ενημέρωση του κοινού καθώς και η βελτίωση της υποδομής πρόληψης των κληρονομικών ασθενειών και των ατυχημάτων.
 9. Η συμπαράσταση με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο στα μέλη της, ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής.

ΑΡΘΡΟ 3  

ΜΕΣΑ

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του προηγούμενου άρθρου, η Ομοσπονδία θα χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο, όπως:

α) Τον συντονισμό των αγώνων των οργανώσεων μελών της για γενικότερα αιτήματα που διεκδικεί.

β) Την συστηματική ενημέρωση των Ατόμων με Αναπηρία, των Γονέων και Κηδεμόνων αυτών και του περιβάλλοντος τους, της κοινής γνώμης, της κυβέρνησης, των κομμάτων, των οργανώσεων, και των οργανισμών της περιφέρειας δράσης της, για θέματα που αφορούν τα Άτομα με Αναπηρία, με κάθε πρόσφορο μέσο.

γ) Την παροχή υλικής βοήθειας και ηθικής συμπαράστασης στις οργανώσεις – μέλη της και στα φυσικά πρόσωπα – μέλη οργανώσεων των Ατόμων με Αναπηρία, των Γονέων και Κηδεμόνων αυτών, στο βαθμό των δυνατοτήτων της με την σύμφωνη γνώμη και υπόδειξη της οργάνωσης – μέλους της.

δ) Την χορήγηση βραβείων ή υποτροφιών για προσπάθειες των Ατόμων με Αναπηρία ή κάθε προσώπου που συμβάλλει στην βελτίωση της θέσης των Ατόμων με Αναπηρία, ύστερα από απόφαση του Α. Σ. και πρόταση της οργάνωσης – μέλους της.

ε) Την έκδοση εφημερίδας, περιοδικών ή ενημερωτικών φυλλαδίων. Καθώς και με άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο που θα αποβλέπει στην επιτυχία των σκοπών της Ομοσπονδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΡΘΡΟ 4:

ΜΕΛΗ

Τα μέλη της Ομοσπονδίας, διακρίνονται σε Τακτικά, Σύνεργα, Αρωγά, και επίτιμα.

1) Τακτικά είναι:

α) Τα Σωματεία ΑμεΑ που ενεργοποιούνται σε επίπεδο

Περιφερειακών Ενοτήτων β) Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ γ) Σύλλογοι μέλη Πανελλήνιων Ομοσπονδιών ΑμεΑ δ) Σωματεία Α.μεΑ περιφερειακού, νομαρχιακού ή τοπικού

χαρακτήρα.

Τα Σωματεία Ατόμων με Αναπηρία και τα Σωματεία Γονέων Ατόμων με Αναπηρία εγγράφονται ως μέλη στην Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε ΚΑΙ Ν.Ι.Ν, εφόσον- αποδεδειγμένα είναι μέλη στις Εθνικές Ομοσπονδίες ΑμεΑ που εκπροσωπούν τη συγκεκριμένη κατηγορία ΑμεΑ και τα σωματεία Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία είναι μέλη της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, και οι ως άνω Εθνικές Ομοσπονδίες και η ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ είναι μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Η ως άνω υποχρέωση δεν ισχύει για τα Σωματεία που δε λειτουργεί Εθνική Ομοσπονδία για την κατηγορία αναπηρίας που εκπροσωπούν.

2) Συνεργά μέλη μπορούν να γίνουν τα ερευνητικά κέντρα, καταναλωτικοί συνεταιρισμοί κλπ.

3) Αρωγά μέλη γίνονται με απόφαση του Δ. Σ. της Ομοσπονδίας νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να συνεργασθούν με την Ομοσπονδία και να προσφέρουν σ’ αυτή, οικονομική, υλική και ηθική βοήθεια.

4) Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση του Δ. Σ. νομικά ή φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν ή προσέφεραν τις
υπηρεσίες τους για την επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας.

Τα Συνεργά, Αρωγά και Επίτιμα μέλη, δεν ασκούν διοίκηση και γράφονται σε ειδικά μητρώα της Ομοσπονδίας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε ΚΑΙ Ν.Ι.Ν:

α) Οργανώσεις με φιλανθρωπικό ή κερδοσκοπικό χαρακτήρα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:

α) Έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, συνοδευόμενη από αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, από το οποίο προκύπτει ότι το Δ.Σ. του συλλόγου έλαβε γνώση του καταστατικού της Ομοσπονδίας, και με βάση αυτό, αποφάσισε την υποβολή της αίτησης του.

β) Αντίγραφο του Καταστατικού.

γ)   Πρακτικό   Εφορευτικής   Επιτροπής   εκλογής   των   οργάνων Διοίκησης καθώς και πρακτικό συγκροτήσεως τους σε σώμα.

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποχρεούται να συμπεριλάβει στην Ημερήσια Διάταξη την αίτηση εγγραφής στην πρώτη Συνεδρίαση του Δ. Σ. το οποίο την εγκρίνει ή την απορρίπτει. Οποιαδήποτε απόφαση πάρει το Δ. Σ. γνωστοποιείται εγγράφως στο Σύλλογο ή Σωματείο που έστειλε την αίτηση μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έκδοση της. Η απορριπτική απόφαση πρέπει να περιέχει πλήρη αιτιολόγηση. Εάν η απόφαση είναι απορριπτική το ενδιαφερόμενο σωματείο δύναται να προσφύγει για εκδίκαση στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Τα Τακτικά μέλη της Ομοσπονδίας, μπορούν να αποχωρήσουν από αυτή, μόνο όταν αποφασιστεί αυτό από την Γενική Συνέλευση των μελών τους, στην ημερήσια διάταξη της οποίας αναφέρεται ρητά το θέμα αποχώρησης.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. που την κοινοποιεί σε δέκα μέρες, όταν:

α) καθυστερεί την συνδρομή τον πάνω από 2 χρόνια

β) παραβιάζει επανειλημμένα τους σκοπούς της Ομοσπονδίας

γ) παρακωλύει συστηματικά την υλοποίηση των αποφάσεων των καταστατικών οργάνων.

Προ της διαγραφής υποχρεωτικά καλείται εγγράφως σε απολογία για το παράπτωμα το υπόλογο μέλος.

Το μέλος που διαγράφεται γιατί δεν πλήρωσε τη συνδρομή του, επανεγγράφεται αυτόματα με την εξόφληση των καθυστερημένων συνδρομών μέχρι την τακτή προθεσμία όπως προβλέπεται για την διαδικασία ανακήρυξης των συνέδρων.

Η επανεγγραφή μέλους που διαγράφεται για παραβίαση των σκοπών του Καταστατικού ή των αποφάσεων των Καταστατικών οργάνων, γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αν υποβληθεί σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. στις προβλεπόμενες προθεσμίες, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται, υποχρεούνται να εξοφλήσουν τις συνδρομές του χρόνου εξόδου των από την Ομοσπονδία.

Μετά τη διαγραφή τους αποστερούνται απ’ όλα τα δικαιώματα που είχαν ως μέλη της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΣΧΕΣΕΙΣ

1) Τα μέλη της Ομοσπονδίας δικαιούνται:

α) Να λαμβάνουν μέρος με τους αντιπροσώπους τους στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

β) Να διατυπώνουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να ελέγχουν και να κριτικάρουν το έργο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

γ) Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών και όλων των βιβλίων, στοιχείων και εγγράφων που υπάρχουν στην Ομοσπονδία, ύστερα από αίτηση τους στο Δ.Σ. της.

δ) Να ζητούν την ηθική, υλική και νομική κάλυψη της Ομοσπονδίας για επιμέρους προώθηση των επιδιώξεων τους.

2) Υποχρεούνται:

α) Να καταβάλουν έγκαιρα τις συνδρομές τους.

β) Να πειθαρχούν και να εφαρμόζουν το Καταστατικό να στηρίζουν τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας, όταν αυτές δεν θίγουν την αυτοτέλεια τους.

γ) Να υποβάλουν μέσα σ’ ένα (1) μήνα μετά την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τους επίσημο αντίγραφο πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή και ανάδειξη των οργάνων τους.

δ) Να ενημερώνουν εγγράφως σε τακτά χρονικά διαστήματα το Δ.Σ. για τα προβλήματα τους καθώς και τις ανάλογες ενέργειες που έκαναν για την επίλυση τους.

ΣΧΕΣΕΙΣ

α) Τα μέλη της Ομοσπονδίας διατηρούν την αυτοτέλεια τους.

β) Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Σ.ΑμεΑ για το χρόνο και τον τόπο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας. Η Ε.Γ της Ε.Σ.ΑμεΑ ορίζει με τη σειρά της εκπρόσωπο προκειμένου να παρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΟΡΟΙ

 1. Οι συνδρομές των οργανώσεων μελών της δύναμης της
  καθορίζονται σε μηνιαία βάση στο ποσό των 6€, και αυξομειώνονται
  μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας.
 2. Οι έκτακτες εισφορές των μελών που καταβάλλονται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Οι τυχόν επιχορηγήσεις από τις κρατικές υπηρεσίες.
 4. Από δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες.
 5. Από κάθε άλλη νόμιμη οικονομική ενίσχυση ή έσοδο.

ΑΡΘΡΟ 7  

ΟΡΓΑΝΑ

Καταστατικά όργανα της Ομοσπονδίας είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των μελών της Ομοσπονδίας.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της.

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή,

δ) Η Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση. Αυτή αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ομοσπονδία και για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της. Συνέρχεται σε Τακτικές και Έκτακτες συνεδριάσεις.

Α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας συγκαλείται κάθε έτος μέσα στο πρώτο τετράμηνο.

Β) Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται όποτε το ζητήσει
το 1/4 των ταμιακά εντάξει αντιπροσώπων μελών, με αίτηση του
προς το Δ.Σ., στην οποία αίτηση υποχρεούται ρητώς να αναφέρει το
θέμα ή τα θέματα για τα οποία ζητεί την σύγκληση της. Εάν η
έκτακτη Γενική Συνέλευση απορρίψει το προτεινόμενο θέμα ή
θέματα, δεν μπορεί να ζητηθεί σύγκληση ετέρας έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, για το ίδιο θέμα, προ της παρέλευσης διετίας. Επίσης,
μπορεί να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν το Δ.Σ. νομίζει
ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα που αφορά τα Άτομα με Αναπηρία και
πρέπει να παρθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση της
Ομοσπονδίας.

Η Γενική συνέλευση:

Συμπληρώνει τροποποιεί ή ανακαλεί τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας.

Υποδεικνύει το πως και με ποιο τρόπο πρέπει να εργαστεί το Δ. Σ. για την επίτευξη της λύσης των παρουσιαζόμενων προβλημάτων. Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Η θητεία των οργάνων αυτών είναι τετραετής (4 έτη). Τροποποιεί το Καταστατικό.

Εγκρίνει το Διοικητικό Οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Συγκροτείται από μέλη των οργανώσεων της δύναμης της που εξελέγησαν για τον σκοπό αυτό.

Εγκρίνει ή απορρίπτει ψηφίσματα υποβληθέντα από τους αντιπροσώπους στην Γενική Συνέλευση.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων των οργανώσεων μελών της Ομοσπονδίας εξαρτάται από τον αριθμό των ψηφισάντων στις αρχαιρεσίες τους. Η διοίκηση του. σωματείου μέλους της Ομοσπονδίας ενημερώνει για τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης των αντιπροσώπων του σωματείου για την Ομοσπονδία ή την Ε.Σ.Α.μεΑ. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να παραστεί κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας  του   σωματείου-μέλους  της  Ομοσπονδίας  για  την ανάδειξη αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία και την Ε.Σ.ΑμεΑ η οποία γίνεται ειδικά για το σκοπό αυτό ως εξής:

Σε κάθε δεκατέσσερα (14) ψηφίσαντα μέλη σωματείου αντιστοιχεί και ένας αντιπρόσωπος.

Εάν το υπόλοιπο των ψηφισάντων είναι επτά (7) ή παραπάνω από επτά προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος για την Ομοσπονδία. Σωματείο  με  λιγότερο  από είκοσι (20)  μέλη  μετέχει με έναν αντιπρόσωπο.

Η ψήφος των μελών των σωματείων της Ομοσπονδίας ασκείται πάντα προσωπικά και ποτέ με εξουσιοδότηση κατά την ψηφοφορία εκλογής αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας.

Οι Οργανώσεις μέλη της Ομοσπονδίας οφείλουν να υποβάλουν στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αντίγραφο του Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς επίσης και αντίγραφο κατάστασης ψηφισάντων υπογεγραμμένα από δικηγόρο που παρίσταται κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Στις εκλογές της Οργάνωσης μέλους που γίνονται για την ανάδειξη αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας και για την Ε.Σ.ΑμεΑ ο ψηφοφόρος δεν μπορεί να ψηφίσει για τον ίδιο σκοπό σε περισσότερες της μιας οργάνωσης. Σε περίπτωση διπλοψηφίας μέλους λαμβάνεται υπόψη η ψήφος που προηγείται χρονικά.

Προκειμένου για την εκλογή Συνέδρων για την Ε.Σ.Α.μεΑ, η Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε ΚΑΙ Ν.Ι.Ν αποστέλλει στην Ε.Σ.Α.μεΑ τους Συνέδρους και τα δικαιολογητικά που έχουν εκλεγεί από Σωματεία – Μέλη αυτής, που δεν είναι μέλη οποιασδήποτε Εθνικής Ομοσπονδίας ή της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, οι οποίες είναι μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. Τους Συνέδρους και τα δικαιολογητικά των Σωματείων που είναι μέλη σε οποιαδήποτε Εθνική Ομοσπονδία ΑμεΑ και της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ που είναι μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ, αποστέλλονται στην Ε.Σ.Α.μεΑ με ευθύνη των ανωτέρω.

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας οφείλει αμέσως μετά την υποβολή σ’ αυτή του πρακτικού εκλογής των συνέδρων να ολοκληρώσει την διαδικασία ανακήρυξης των αντιπροσώπων το αργότερο είκοσι (20) μέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Μετά το χρόνο αυτό δεν μπορεί να γίνει αναπλήρωση των εκπροσώπων για την συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

Αντιπρόσωπος που αποκλείστηκε για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση με γραπτή αίτηση που κρίνεται πριν την έναρξη της ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.

Η ψήφος του αντιπροσώπου ασκείται προσωπικά και ποτέ με εξουσιοδότηση. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εφοδιάζει όλους τους Συνέδρους με ειδική κάρτα.

Προϋπόθεση για συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση είναι η τακτοποίηση των υποχρεώσεων της οργάνωσης τους.

Σε περίπτωση που οργάνωση μέλος δεν έχει τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις μπορεί ο αντιπρόσωπος να πράξει αυτό. Κατά την ψηφοφορία που διενεργούν τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας για τη ανάδειξη των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία παρευρίσκεται υποχρεωτικά δικηγόρος οριζόμενος από το Δ.Σ και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας κατά τα οριζόμενα παραπάνω στο παρών άρθρο. Δεν ανακηρύσσονται ως σύνεδροι της Ομοσπονδίας αυτοί που έχουν εκλεγεί χωρίς την παρουσία δικηγόρου και εκπροσώπου της Ομοσπονδίας.

Επίσης, δικηγόρος, οριζόμενος με απόφαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας παρευρίσκεται υποχρεωτικά στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, και υπογράφει το Πρακτικό της Εφορευτικής. Και την Κατάσταση των Ψηφισάντων.

Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και η πρόσκληση των αντιπροσώπων συντάσσεται από το Δ.Σ. και αποστέλλεται 30 ημέρες πριν την διεξαγωγή της.

Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης το Δ.Σ. υποχρεούται να την συγκαλέσει το αργότερο σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης και να αποστείλει τις προσκλήσεις το αργότερο 30 ημέρες πριν.

Εάν η έκτακτη σύγκλιση ζητηθεί από το 1/4 των αντιπροσώπων τα θέματα που προτείνουν οι αιτούντες προτάσσονται στην Ημερήσια Διάταξη και συζητούνται κατά προτεραιότητα.

Προ της έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται, με ανάταση του χεριού, ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής αυτού και δύο (2) τουλάχιστον Γραμματείς οι οποίοι θα κρατούν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης εκλέγονται και τρία (3) μέλη με ισάριθμους αναπληρωματικούς ως Εφορευτική Επιτροπή αν είναι εκλογοαπολογιστική η Γενική συνέλευση.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες το 1/3 των εκλεγμένων αντιπροσώπων των οργανώσεων μελών της Ομοσπονδίας.

Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από δεκαπέντε (15) ημέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο και με την ίδια ημερήσια διάταξη και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων αντιπροσώπων.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση των χεριών και όχι δια βοής εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται διαφορετικά από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)

Η Ομοσπονδία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων τα οκτώ (8) μέλη είναι ΑμεΑ και οι τρείς (3) Γονείς ή νόμιμοι Κηδεμόνες ΑμεΑ που δεν μπορούν να αυτό εκπροσωπηθούν. Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση στο Δ.Σ. με δύο (2) μέλη από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που ανήκουν στην Περιφέρεια ευθύνης της Ομοσπονδίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλοι οι αντιπρόσωποι.

Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ. Σ. κενωθεί μία θέση τακτικού συμβούλου, η θέση αυτή συμπληρώνεται από τον επόμενο αναπληρωματικό σύμβουλο της κατηγορίας τους ή της Περιφερειακής Ενότητας από την οποία προέρχεται ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν από τους κατά σειρά πλειο/ντες αναπληρωματικούς Συμβούλους.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο Α’ , Αντιπρόεδρο Β’, Γεν. Γραμματέα, Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Ταμία, Οργανωτικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Οργανωτικό Γραμματέα και τα δύο (2) μέλη.
 1. Το Δ.Σ. υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 1. Αντικαθιστά την Γενική Συνέλευση κατά το μεταξύ των δύο τακτικών Γενικών Συνελεύσεων διάστημα, σ’ όλες τις δραστηριότητες εκτός της εκλογής και παύσης της Ελεγκτικής Επιτροπής και της τροποποίησης του Καταστατικού.
 2. Είναι αρμόδιο για την κήρυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων για κατάκτηση δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και των γονέων και κηδεμόνων αυτών.
 3. Στις Περιφερειακές Ενότητες που υπάγονται στην περιφέρεια ευθύνης της Ομοσπονδίας εφόσον λειτουργούν πάνω από 1 σωματεία ιδρύεται Επιτροπή Συντονισμού Αναπηρικού κινήματος για την συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα. Την ευθύνη συντονισμού της Επιτροπής έχει το μέλος του Δ.Σ. της ομοσπονδίας που προέρχεται από τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας αυτών των επιτροπών.
 4. Τον απόντα Πρόεδρο αναπληρώνουν οι Αντιπρόεδροι κατά ιεραρχική σειρά.

Τον Ταμία κωλυόμενο τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής του. Τον   Οργανωτικό  Γραμματέα   κωλυόμενο   αναπληρώνει   ο αναπληρωτής του.

 1. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από πέντε τακτικές διαδοχικές συνεδριάσεις εκπίπτει και την θέση του καταλαμβάνει άλλο μέλος του Δ, Σ. που εκλέγεται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποχωρήσεως μέλους ή του συνόλου του Δ.Σ.
 2. Τα αποχωρούντα ή παραιτούμενα μέλη υποχρεούνται να ασκούν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν μέχρις αναδείξεως αντικαταστατών.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ

α) Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία στις σχέσεις της με τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά και προστατεύει τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας σε κάθε Διοικητική αρχή καθώς και δικαστική κάθε δικαιοδοσίας και βαθμού μη εξαιρούμενου του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας.

γ) Υπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών και τις σχετικές αποδείξεις, καθώς και τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και οικονομικό απολογισμό.

δ) Η άσκηση ένδικων μέσων, καταδικαστικών αποφάσεων ή τυχόν προσφυγών ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου γίνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Με απόφαση του Δ. Σ.  είναι δυνατή  η  έγκριση  εξόδων παραστάσεων για την απασχόληση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Αναπληρώνουν κατά σειρά τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του.

3) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

α) Διευθύνει τα Γραφεία της Ομοσπονδίας. Προΐσταται του προσωπικού της. Φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας. Τηρεί το μητρώο των μελών. Επιμελείται της αλληλογραφίας και των ανακοινώσεων, προσυπογράφει όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας με τον Πρόεδρο εκτός των όσων προσυπογράφονται από τον Ταμία.

β) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ. Σ.

Σε περίπτωση που κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να τα κρατήσει αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή της κατηγορίας του ή της Περιφερειακής Ενότητας από την οποία προέρχεται.

4) ΤΑΜΙΑΣ

Είναι υπεύθυνος για όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές.

Προσυπογράφει τον προϋπολογισμό, οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό. Προσυπογράφει τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, αποδείξεις   και  χρηματικά   εντάλματα   μέσα   στα  πλαίσια  του προϋπολογισμού.

Τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία και οικονομικά θέματα.

Τα χρήματα της Ομοσπονδίας υποχρεωτικά κατατίθενται σε Τράπεζα επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα ποσό, του οποίου το ύψος θα αποφασίζει το Δ.Σ., θα διακινείται με τραπεζικές επιταγές, που θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.

Ένα μικρό ποσό του οποίου πάλι το ύψος θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. θα έχει στα χέρια του για τις άμεσες ανάγκες της Ομοσπονδίας.

5) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βρίσκεται πάντοτε σε άμεση επικοινωνία με τις οργανώσεις μέλη της Ομοσπονδίας και είναι ο συνδετικός κρίκος της Ομοσπονδίας και των οργανώσεων μελών της.

Εισηγείται στο Δ.Σ. για την εγγραφή νέων μελών στην Ομοσπονδία.

Μπορούν να του ανατεθούν και άλλα καθήκοντα μετά από απόφαση του Δ.Σ.

6) ΜΕΛΗ

Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Διατυπώνουν ελεύθερα τις απόψεις τους και ελέγχουν το έργο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Μπορούν να τους ανατεθούν και άλλα καθήκοντα μετά από απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη. Εκ τούτων είναι δύο (2) ΑμεΑ και ένας (1) Γονέας ή Κηδεμόνας ΑμεΑ. Εκλέγεται από την ίδια εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που εκλέγονται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του και τον Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία, εφόσον υπάρχουν περισσότερες υποψηφιότητες, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή θεωρείται ότι έχει συγκροτηθεί σε σώμα εφ’ όσον έχει εκλεγεί τουλάχιστον ο Πρόεδρος της.

Ο Πρόεδρος μπορεί να συμμετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Έχει ως έργο τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας, καθώς και τον Διοικητικό Έλεγχο.

Δικαιούται να εξετάζει όλα τα έσοδα και τις πηγές αυτών, καθώς και τις δαπάνες και αναφέρει με πόρισμα της αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ανωμαλία.

Κάθε χρόνο συντάσσει έκθεση που αναφέρεται σε Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και την οποία διαβάζει στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας προς έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα, περιέχει απαραίτητα όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Επιδίδεται στα μέλη για την σύγκληση του Δ.Σ. τρεις (3) πλήρης μέρες πριν. Η ημέρα σύγκλησης δεν προσμετράται.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα με αίτηση του 1/3 των μελών του με θέματα όσα προτείνουν οι αιτούντες.

Στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να το συγκαλέσει το αργότερο σε 15 Ημέρες.

Η άρνηση των αρμοδίων να συγκαλέσουν όλα τα όργανα που νόμιμα ζητήθηκε, αποτελεί παράβαση τον παρόντος Καταστατικού.

ΑΠΑΡΤΙΑ

Για τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία επτά (7) μελών. Απαραίτητα για την συνεδρίαση είναι η παρουσία του Προέδρου ή ενός εκ των Αντιπροέδρων.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Όλες  οι  αποφάσεις –  εκτός  από  αυτές που  ορίζει ο Νόμος, λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, είτε με ανάταση τον χεριού είτε με ονομαστική κλήση.

Εγκρίνεται η πρόταση εκείνη πού θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Όλες οι αποφάσεις καταχωρούνται στα ειδικά βιβλία και υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη.

Εξαίρεση αποτελούν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τους γραμματείς του και από τον παριστάμενο δικηγόρο και τον εκπρόσωπο της Ε.Σ.Α.μεΑ στην περίπτωση που η συνέλευση είναι εκλογοαπολογιστική.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι οργανώσεις μέλη της Ομοσπονδίας μαζί με το πρακτικό που φαίνονται τα ονόματα των εκλεγέντων αντιπροσώπων, μπορούν να υποβάλουν και δηλώσεις των τυχόν επιθυμούντων να εκλεγούν στο Δ. Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή, εφόσον οι ίδιοι δεν μπορούν λόγω κωλύματος να την υποβάλουν αυτοπροσώπως. Οι τυχόν επιθυμούντες να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας μπορούν να υποβάλλουν ατομική δήλωση υποψηφιότητας στη οποία να αναγράφεται το όργανο για το οποίο ο υποβάλλων τη δήλωση θέτει υποψηφιότητα και την Περιφερειακή Ενότητα από την οποία προέρχεται καθώς επίσης και αν είναι άτομο με αναπηρία ή γονιός. Οι δηλώσεις των υποψηφιοτήτων υποβάλλονται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας το αργότερο μέχρι οχτώ (8) ολόκληρες ημέρες από την έναρξη της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτές η ημέρα έναρξης, της ως άνω Συνέλευσης και η ημέρα υποβολής της δήλωσης που εμπεριέχει.

Το Δ.Σ. υποχρεούται  με  την  παραλαβή  των  δηλώσεων  των υποψηφίων να υποδείξει τυχόν παραλείψεις που διορθώνονται αμέσως.

Το Δ.Σ. το αργότερο τέσσερις (4) ολόκληρες ημέρες πριν την έναρξη της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να συνυπολογίζεται η ημέρα έναρξης αυτής, συνεδριάζει και ανακηρύσσει τους υποψηφίους για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας συντάσσει και τυπώνει τα ψηφοδέλτια, ένα για το Δ.Σ. και ένα για την Ελεγκτική Επιτροπή βάζοντας τα ονόματα των υποψηφίων κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά, αναφέροντας δίπλα σε κάθε όνομα α) την κατηγορία εκπροσώπησης του (ΑμεΑ ή Γονέας) και β) την Περιφερειακή Ενότητα από την οποία προέρχεται. Τα ψηφοδέλτια αυτά παραδίδει στην εφορευτική επιτροπή μαζί με την κατάσταση των ανακηρυχθέντων συνέδρων που έχουν δικαίωμα ψήφου μετά την εκλογή των μελών της από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμους αναπληρωματικούς,  σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου οκτώ (8). Επίσης παρίσταται δικηγόρος που ορίζεται από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας καθώς και επίσης εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ που ορίζεται από την Εκτελεστική Γραμματεία της Συνομοσπονδίας.

Η ως άνω επιτροπή εκλέγεται από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη αυτής εκλέγουν τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή.

Σε περίπτωση που εκλεγεί τυφλός στην Εφορευτική Επιτροπή, μπορεί να συμμετέχει με άτομο της εμπιστοσύνης, ο οποίος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για τα καταστατικά όργανα της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που εκλεγεί κωφός παρέχεται η δυνατότητα διαθέσεως διερμηνέα νοηματικής.

Η Εφορευτική Επιτροπή αφού παραλάβει από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο τα ψηφοδέλτια, καθώς επίσης και τους ανακηρυχθέντες αντιπροσώπους που έχουν δικαίωμα ψήφου, τοποθετεί σε τραπέζι την ψηφοδόχο, διανέμει σε όλα τα παρόντα άτομα που έχουν δικαίωμα ψήφου τα έντυπα ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. καθώς και ένα λευκό, όπως επίσης και από ένα φάκελο ο οποίος είναι
μονογραμμένος από τον Πρόεδρο της όπως και από τον παριστάμενο
δικηγόρο και σφραγισμένος με την σφραγίδα της Ομοσπονδίας και
εξηγεί στους εκλογείς πως πρέπει να ψηφίσουν. Η ψηφοφορία είναι
μυστική. Ο κάθε ψηφοφόρος πηγαίνει σε ειδικό παραβάν και σημειώνει στο ψηφοδέλτιο με στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρο, σταυρό στους υποψήφιους της προτίμησης του.

Έχει δικαίωμα να βάλει μέχρι έντεκα (11) σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι 3 για την Ελεγκτική Επιτροπή, βάζει στο φάκελο ένα ψηφοδέλτιο για το Δ. Σ. και ένα για την Ελεγκτική Επιτροπή και το ρίχνει στην ψηφοδόχο.

Οι τυφλοί δύναται να χρησιμοποιούν άτομο της εμπιστοσύνης τους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγεται η κάλπη και καταμετρείται ο αριθμός των φακέλων και αντιπαραβάλλεται με την κατάσταση ψηφισάντων.

Εάν ο αριθμός των  φακέλων  είναι  μεγαλύτερος  εκείνου  της κατάστασης των ψηφισάντων αφαιρούνται όσοι περισσεύουν.

Εάν βρεθούν λιγότεροι φάκελοι αρχίζει η διαλογή, αφού καταχωρηθεί στα πρακτικά η εμφανισθείσα περίπτωση.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και τηρεί προς τούτο πίνακα.

Συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας    τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων και ανακηρύσσονται επιτυχόντες τα πλειοψηφίσαντα α) δύο από κάθε  τις Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας (δύο πρώτοι σε ψήφους) β) ένας από κάθε  Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, Κεφαλληνίας – Ιθάκης (οι πρώτοι σε ψήφους) για τα ΑμεΑ και γ) «τρείς (3) πλειοψηφίσαντες από γονείς και νόμιμους κηδεμόνες.  Το νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από οχτώ (8) ΑμεΑ και τρεις (3) γονείς και νόμιμους κηδεμόνες . Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής, όπου εκλέγονται δύο (2) ΑμΕΑ και ένας (1) γονιός ή νόμιμος κηδεμόνας.

Εάν δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι προκειμένου να καλύψουν τον αριθμό που αναλογεί στα ΑμεΑ και στους γονείς οι κενές θέσεις καλύπτονται από τους κατά σειρά προτίμησης της άλλης κατηγορίας. Ως   επιλαχόντα   θεωρούνται   τα   υπόλοιπα   μέλη   κατά   σειρά προτίμησης.

Ο υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση.

Επί της ενστάσεως αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή.

Άκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο το οποίο έχει πάνω από έντεκα (11) σταυρούς για το Δ. Σ. και πάνω από 3 για την Ε.Ε., ή εάν υπάρχει άλλο σημείο που η Εφορευτική Επιτροπή νομίζει ότι δεν έπρεπε να έχει, ή εάν έχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια για κάθε όργανο μέσα στον ίδιο φάκελο.

‘Ύστερα, η Εφορευτική Επιτροπή υπογράφει το πρακτικό μαζί με τον παριστάμενο δικηγόρο. Επίσης, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής και ο παριστάμενος υπογράφουν και την κατάσταση ψηφισάντων.

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει στο νεοεκλεγμένο, μέσα σε δέκα μέρες από την ανακήρυξη με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης, η τυχόν άρνηση, αποτελεί καταστατική παράβαση.

ΑΡΘΡΟ 14  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Καταστατικό τροποποιείται από την Γενική Συνέλευση στην οποία για την ύπαρξη απαρτίας, πρέπει να παρευρίσκονται οι μισοί τουλάχιστον αντιπρόσωποι συν ένας και να υπερψηφιστεί από τα 3/4 των παρόντων αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η Ομοσπονδία διαλύεται εφόσον τα μελή της είναι λιγότερα από τρία (3) ή το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με τους όρους του προηγούμενου άρθρου.

Χρέη εκκαθαριστών αναλαμβάνουν τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η τυχόν ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων μετά την εκκαθάριση μεταφέρεται στην ΕΣΑμεΑ και αυτή μεταβιβάζει ακολούθως αναλογικά στις Οργανώσεις – Μέλη της Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε ΚΑΙ Ν.Ι.Ν.

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ BIBΛΙΑ

Τα βασικά βιβλία που τηρεί η Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε ΚΑΙ Ν.Ι.Ν. είναι:

1) Μητρώο Τακτικών μελών

2) Μητρώο συνεργών αρωγών και επίτιμων μελών.

3) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων

α) Γενικών Συνελεύσεων

β) Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Ελεγκτικής Επιτροπής

δ) Εφορευτική Επιτροπή

4) Βιβλίο εσόδων και εξόδων και ότι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε βιβλίο που θα κρίνει απαραίτητο κάθε όργανο για την ομαλή λειτουργία του.

ΑΡΘΡΟ 17

Ότι δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τους ισχύοντες Νόμους και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18

Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα με την επωνυμία της και στο κέντρο τέσσερα χεριά σε χαιρετισμό που συμβολίζουν την ενότητα του κινήματος των Ατόμων με Αναπηρία και των Γονέων και Κηδεμόνων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 19

Η προσωρινή διοίκηση μπορεί να εγγράφει ως μέλη της Ομοσπονδίας Σωματεία από την Περιφέρεια ευθύνης της, προκειμένου κατά την Α Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση αυτής να συμμετέχουν όσο το δυνατό περισσότερα σωματεία από όλους τους Νόμους της Περιφέρειας.

Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2005

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 1. Σωματείο ΑμεΑ Νομού Αχαΐας

          Χαροκόπος Αντώνης

          Μαρκάτος Νικόλαος

          Βεϊνόγλου Χρύσα

          Χαρίσης Απόστολος

 1. Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων & ΑμεΑ Ν. Ηλείας «ΗΛΙΣ»

          Παπαναγιώτου Παντελής

          Παπαδάτος Ιωάννης

          Κυριακοπούλου Σωτηρία

          Ρηγοπούλου Αγαθή

 1. Σωματείο ΑμεΑ Νομού Αιτωλ/νίας «ΕΛΠΙΔΑ»

          Μαδιάς Θεόδωρος

          Αργύρης Αναστάσιος

          Τρυφέρη Χρύσα

          Καλαμπαλίκης Δημήτριος

© ΠΟΜΑμεΑ Δ. Ε. Ν.Ι.Ν.

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου/Νέα

Περισσότερα

Χρήσιμα Links